Obowiązuje od 01.02.2023 r.

 

 

 

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Woman Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 1

 

 1. Regulamin organizacyjny został ustanowiony dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: Woman Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa, KRS: 0001000831, NIP: 9522233825, REGON: 523591861, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, nr księgi rejestrowej: 000000258519.
 2. Podmiot leczniczy Woman Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje działalność leczniczą w ramach prowadzonego zakładu leczniczego, funkcjonującego pod nazwą: „Woman Care Concept” REGON: 52359186100010.
 3. Podmiot leczniczy Woman Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie:
  a)Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022. poz. 633 t.j)
  b)Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego
  c)Niniejszego Regulaminu organizacyjnego
  d)Umowy spółki Women Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  e)Powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • 2

 

 1. Woman Care Concept udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: pozostałej opieki ambulatoryjnej (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.9) oraz pozostałej rehabilitacji ambulatoryjnej (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.2.9) w dziedzinie medycyny – fizjoterapia (kod resortowy dziedziny medycyny – 105).
 2. Podstawowym celem Women Care Concept jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w okresie okołoporodowym poprzez telemedycynę.
 3. Prowadzenie działalności leczniczej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Women Care Concept odbywa się wyłącznie na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 zd. 2 ustawy o działalności leczniczej.
 4. Podstawowymi zadaniami Women Care Concept jest:
  a)Udzielanie na odległość świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii poprzez osoby wykonujące zawód medyczny fizjoterapeuty
  b)Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych wśród pacjentów
  c)Edukacja pacjentów w zakresie zachowania i ochrony zdrowia
 • 3

 

 1. W ramach struktury podmiotu leczniczego Women Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa zakład leczniczy Women Care Concept.
 2. Zakład leczniczy Women Care Concept działa w ramach jednostki organizacyjnej: „Fizjoterapia w okresie okołoporodowym – Telemedycyna”.
 3. Jednostka organizacyjna prowadzi działalność poprzez komórkę organizacyjną: „Fizjoterapia w okresie okołoporodowym – Telemedycyna”.
 4. Działalność struktur organizacyjnych podmiotu leczniczego Women Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona jest wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Podmiot leczniczy nie udziela świadczeń zdrowotnych stacjonarnie – w bezpośrednim, fizycznym kontakcie z pacjentem.
 5. Struktury organizacyjne podmiotu leczniczego Women Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działają pod adresem: al. Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa.
 6. Zarząd spółki Women Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kieruje zakładem leczniczym, a także jednostkami i komórkami organizacyjnymi.
 7. Zarząd spółki Women Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie nakładają na niego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Do wyłącznej decyzji Zarządu spółki zastrzega się:
  a)wszelkie decyzje dotyczące finansów (w tym ustalenie cen usług),
  b)zatwierdzanie planów inwestycyjnych,
  c)wprowadzanie zmian w Regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
  d)wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
  e)udzielanie pełnomocnictw i upoważnień.

 

 • 4

 

 1. W podmiocie Women Care Concept funkcjonują następujące stanowiska:
  a)kierownik podmiotu leczniczego
  b)fizjoterapeuta
 2. Funkcję kierownika podmiotu leczniczego pełnią członkowie zarządu Women Care Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Kierownik podmiotu leczniczego jest również kierownikiem zakładu leczniczego oraz działających jednostek i komórek organizacyjnych.
 4. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi, kierownik może jednocześnie udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach działalności zakładu leczniczego.
 5. Do podstawowych obowiązków kierownika podmiotu leczniczego należy:
  a)Organizacja i koordynowanie działalności Women Care Concept
  b)Prowadzenie spraw Women Care Concept
  c)Reprezentacja Women Care Concept
  d)Występowanie przez organami i instytucjami w postępowaniach kontrolnych
  e)Zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego
  f)Zarządzanie personelem
  g)Ustalanie rozkładu pracy, grafików, zabezpieczenie zastępstw
  h)Zawieranie umów z pacjentami na świadczenia medyczne
  i)Nadzorowanie procesu udzielania świadczeń medycznych
  j)Rozpatrywanie skarg i wniosków
  k)Wykonywanie czynności, które na kierownika podmiotu leczniczego nakłada ustawa o działalności leczniczej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 6. Do podstawowych obowiązków fizjoterapeuty w podmiocie leczniczym należy:
  a)Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz indywidualną umową
  b)Edukacja pacjentów w zakresie zachowania i ochrony zdrowia
  c)Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych wśród pacjentów
  d)Prowadzenie dokumentacji świadczonych usług medycznych
 • 5

 

 1. Women Care Concept prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (kod resortowy rodzaju działalności leczniczej 3)
 2. Women Care Concept udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie przy wykorzystaniu technologii porozumiewania się na odległość (systemów teleinformatycznych lub systemów łączności) polegających na fizjoterapii, w szczególności na zapewnieniu specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii dla kobiet w okresie okołoporodowym.
 3. Świadczenia udzielane są wyłącznie w języku polskim.
 4. Udzielane świadczenia zdrowotne mogą polegać na:
  a)diagnostyce funkcjonalnej pacjentów
  b)kwalifikowaniu i planowaniu fizykoterapii lub kinezyterapii
  c)specjalistycznym poradnictwie w zakresie przygotowania do porodu
  d)specjalistycznym poradnictwie w zakresie pielęgnacji skóry w ciąży
  e)prowadzeniu fizjoterapii w połogu
  f)terapii blizny po cięciu cesarskim
  g)terapii mięśnia prostego brzucha
  h)instruktażu w zakresie stosowania metod łagodzących dolegliwości pacjentów
  i)konsultacjach problemów pacjentów
  j)dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych
  k)nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi
  l)prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej
  m)wydawaniu opinii odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii
  n)nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności
  o)edukacji prozdrowotnej pacjentów

 

 • 6

 

 1. Women Care Concept prowadzi działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 zd. 2 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Women Care Concept jest siedziba podmiotu lub miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny – udzielających tych świadczeń.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielanie w godzinach pracy podmiotu leczniczego, ustalonych z pacjentem podczas rezerwacji usługi medycznej.
 4. Women Care Concept określa szczegółowo godziny świadczenia usług oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez stronę internetową: https://womancareconcept.com/

 

 • 7
 1. Świadczenia zdrowotne świadczone przez Women Care Concept są udzielane przez dyplomowanych fizjoterapeutów posiadających stosowne uprawnienia zawodowe.
 2. Rejestracja pacjentów do korzystania z usług odbywa się poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej https://womancareconcept.com/formularz-rezerwacji/
 3. Rejestracji dokonuje pacjent samodzielnie poprzez wybór: usługi, daty udzielenia świadczenia i podanie w formularzu danych osobowych, kontaktowych oraz dotyczących stanu zdrowia, a następnie przesłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem platformy, co jest równoznaczne z dokonaniem rejestracji pacjenta do udzielania świadczenia zdrowotnego we wskazanym terminie.
 4. Pacjent uprawniony jest do rezygnacji z zamówionego świadczenia medycznego na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – XI Odstąpienie od umowy, dostępnym na stronie https://womancareconcept.com/regulamin/.
 5. Szczegółowe zasady świadczenia usługi medycznej drogą elektroniczną przez Women Care Concept określa „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” dostępny na stronie internetowej https://womancareconcept.com/regulamin/
 6. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez fizjoterapeutów – specjalistów wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub współpracujących z Women Care Concept na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 7. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez inny podmiot leczniczy, współpracujący z Women Care Concept na podstawie umowy cywilnoprawnej z tym podmiotem.
 8. W przypadku, gdy w trakcie konsultacji telemedycznej specjalista udzielający świadczenia zdrowotnego poweźmie wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, w szczególności w przypadku występowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta (a także rozwijającego się płodu), kieruje on pacjenta bezpośrednio do podmiotu leczniczego udzielającego stacjonarnych świadczeń medycznych, w celu uzyskania świadczeń leczniczych, zgodnie z występującymi w danym przypadku wskazaniami medycznymi.
 9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy byłoby to nieuzasadnione, niecelowe lub zagrażałoby zdrowiu lub życiu pacjenta (lub rozwijającego się płodu), Women Care Concept ma prawo odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

 • 8

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot leczniczy Women Care Concept udzielane są wyłącznie odpłatnie, na podstawie wzorca umownego zawartego z pacjentem przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
 2. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną opisuje „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” udostępniany pacjentom przed rozpoczęciem udzielania świadczeń na stronie internetowej https://womancareconcept.com/regulamin/. Pacjent ma obowiązek zaakceptować treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przed rozpoczęciem udzielenia świadczenia medycznego.
 3. Ceny oferowanych przez Women Care Concept usług medycznych znajdują się na stronie internetowej https://womancareconcept.com/kategoria-produktu/konsultacje-online/ wraz ze szczegółowym opisem zakresu świadczenia medycznego, wchodzącego w zakres wykupionej usługi.
 4. Podane ceny usług medycznych są cenami brutto.
 5. Uiszczenie opłaty za świadczoną usługę medyczną następuje z góry – poprzez płatności bezgotówkowe w formie: przelewu lub bliku.
 • 9

 

 1. Women Care Concept prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w systemie Finezjo.
 3. Women Care Concept udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:
  a)pacjentowi,
  b)osobie upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
  c)podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  d)organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  e)podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  f)upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
  g)Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);
  h)Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447 oraz z 2020 r. poz. 567);
  i)ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  j)uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  k)organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  l)podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  m)zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  n)komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
  o)osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów
  p)o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  q)wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
  r)spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
  s)osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 4. Dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku przesłanego przez osobę uprawnioną:
  a)drogą elektroniczną na adres mailowy:
  b)pisemnie na adres korespondencyjny podmiotu leczniczego: al. Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa.
 5. Women Care Concept przed realizacją wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej weryfikuje tożsamość osoby wnioskującej oraz podstawę do udostępnienia dokumentacji.
 6. Women Care Concept w ramach weryfikacji uprawnień dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta ma prawo żądać przesłania dokumentów potwierdzających upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem, a także żądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu) osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji.
 7. Wyłącznie pozytywna weryfikacja uprawnień i tożsamości osoby wnioskującej, stanowi podstawę do udostepnienia dokumentacji medycznej pacjenta.
 8. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (wraz z ewentualnymi załącznikami) przechowywany jest wraz z dokumentacją medyczną pacjenta.
 9. Women Care Concept udostępnia dokumentację medyczną:
  a)do wglądu (w siedzibie podmiotu leczniczego),
  b)poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
  c)w formie cyfrowej poprzez przesłanie na elektroniczny adres korespondencyjny,
  d)poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, w przypadku gdy uprawniony organ lub podmiot zażąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.
 10. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Women Care Concept pobiera opłaty:
  a)za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – w wysokości 0,43 zł
  b)za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 12,47 zł
 11. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi po raz pierwszy (w żądanym zakresie) następuje nieodpłatnie.
 12. Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu (w siedzibie podmiotu leczniczego) lub w formie cyfrowej poprzez przesłanie na elektroniczny adres korespondencyjny, następuje nieodpłatnie.
 • 10
 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Women Care Concept współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych.
 2. Women Care Concept udziela innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
  a)pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażą na to zgodę,
  b)zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób
  c)zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
  d)obowiązujące przepisy prawa tak stanowią
 • 11

 

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej.
 2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników i podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz pacjentów, partnerów handlowych oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu, przepisów prawa lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez kierownictwo podmiotu leczniczego.

Zatwierdzono dnia 01.02.2023 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA

     USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Niniejszy regulamin zwany w dalszej części: Regulaminem określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego woman.care.concept.com, który umożliwia dokonanie zakupu produktów lub Usług (świadczonych drogą elektroniczną) zwanych dalej: Usługą w zakresie: fizjoterapii opieki okołoporodowej, a także zasad i warunków korzystania z tych Usług.
 2. Serwis internetowy oraz świadczenie Usług zakupionych w serwisie prowadzone jest przez Woman Care Concept Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa, e-mail: woman.care.concept@gmail.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001000831, NIP: 9522233825, REGON: 523591861.
 3. W przypadku konieczności kontaktu z Serwisem internetowym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poniżej wskazanych danych:
 • Adres: Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa,
 • Adres e-mail: woman.care.concept@gmail.com,
 • Numer kontaktowy: 883 088 071 dostępny w godzinach: 9-17
 • Numer rachunku bankowego: 39 1140 2004 0000 3602 8304 2457

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie wymienionych pojęć:

 1. Administrator – Woman Care Concept Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa, e-mail: woman.care.concept@gmail.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001000831, NIP: 9522233825, REGON: 523591861;
 2. Produkty – ebooki, inne materiały edukacyjne (w tym elektroniczne np. webinary), konsultacje online, bony podarunkowe, kosmetyki, urządzenia przeznaczone do fizjoterapii, a także inne dostępne produkty oferowane w witrynie internetowej, których dotyczy Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
 3. Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.womancareconcept.com na której Administrator dokonuje sprzedaży produktów, prowadzi platformę w zakresie fizjoterapii, a także świadczy Usługi w przedmiocie prowadzenia konsultacji online w ramach posiadanych uprawnień zawodowych;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony na stronie www.womancareconcept.com;
 5. Konsument– Użytkownik, a w przypadku korzystania z konsultacji online (Pacjent), będący osobą fizyczną zawierająca z Administratorem Umowę w ramach Serwisu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Przedsiębiorca – Użytkownik niebędący Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta;
 8. Umowa zawarta na odległość – Umowa sprzedaży zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Administratorem;
 10. Konto – wirtualne konto Użytkownika stworzone w serwisie internetowym, poprzez które Użytkownik uzyskuje możliwość zakupu produktów dostępnych w serwisie internetowym;
 11. Zakup jako „gość” – status na mocy, którego Użytkownik może dokonać zakupu z oferty Serwisu internetowego bez konieczności założenia konta;
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający założenie Konta;
 13. Rejestracja – wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się w serwisie internetowym poprzez wskazanie podanych w formularzu danych, złożenie wymaganych oświadczeń. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Poprawne dokonanie rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika;
 14. Login i hasło – login i hasło, generowane są automatycznie po dokonaniu rejestracji, wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji;
 15. Koszyk – element Serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika produktu do zakupu, z poziomu Koszyka istnieje także możliwość dokonania modyfikacji zamówienia;
 16. Konsultacja online – usługa świadczona w zakresie fizjoterapii przez Specjalistów, w rzeczywistym czasie, za pośrednictwem środków masowego komunikowania (……) przy jednoczesnym udziale Specjalisty i Użytkownika; z możliwością wizji i fonii, na zasadach określonych w Regulaminie;
 17. Operator płatności – dla zamówień dokonywanych poza granicami Polski za pośrednictwem platformy umożliwiającej płatność w systemie Stripe, dla zamówień dokonywanych na terenie Polski płatności przez system płatności24.
 18. Zamówienie – zamówienie na produktu dostępne na stronie Administratora, złożone przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, określające rodzaj i ilość towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
 19. Specjalista – osoba będąca fizjoterapeutom na podstawie uzyskanych uprawnień zgodnie z wymaganiami dla tego zawodu, wykonująca procedury, które stanowią świadczenia zdrowotne;
 20. Urządzenie Elektroniczne – komputer lub inne Urządzenie, w tym mobilne, posiadające cechy umożliwiające przeglądanie witryny internetowej, rejestracje w witrynie internetowej, dokonania zakupu, umożliwiające zrealizowanie konsultacji online, posiadające możliwość pobierania i odtwarzania plików cyfrowych;
 21. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeglądająca witrynę Serwisu internetowego lub dokonująca zakupów w Serwisie internetowym;
 22. Cookies – pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe;
 23. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika dla witryny internetowej;
 24. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu internetowego, Administrator oferuje sprzedaż produktów dostępnych w serwisie.
 2. Korzystać z Serwisu internetowego w tym dokonywać Zamówień mogą także Użytkownicy przebywający poza terytorium Polski.
 3. W celu korzystania z Serwisu internetowego tj. przeglądania katalogu produktów, składania Zamówień, rejestracji Konta, skorzystania z Konsultacji online, Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  a)posiadać dostęp do Urządzenia Elektronicznego wraz z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
  b)posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  c)w razie konieczności posiadać dostęp do drukarki i skanera,
  d)mieć włączoną obsługę plików Cookies,
  e)posiadać zainstalowany program umożliwiający otworzenie plików zapisanych w formacie PDF.
 4. Do wzięcia udziału w Konsultacji online – niezależnie od powyżej wskazanych – wymagane jest:
  a)posiadanie dostępu do GOOGLE MEETS,
  b)posiadanie dostępu do kamery internetowej i mikrofonu.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności, do jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość, w tym w konta innych Użytkowników, czy też poszczególne elementy techniczne lub informatyczne, do podawania nieprawdziwych danych.
 6. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Użytkowników, w tym odnosić skutku w stosunku do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie takich zmian Regulaminu. W każdym przypadku zastosowanie znajduje Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Do złożenia Zamówienia w Serwisie internetowym nie jest konieczne posiadanie zarejestrowanego Konta, co oznacza, że złożenie Zamówienia może odbywać się poprzez dokonanie zakupu jako „Gość”.
 2. Użytkownik może również złożyć Zamówienie poprzez dokonanie rejestracji Konta na stronie Serwisu internetowego, które następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony na stronie Serwisu internetowego.
 3. Niezbędne dane do wypełnienia formularzu rejestracyjnego to:
 4. Imię i nazwisko, nazwa Użytkownika używane przy każdorazowym logowaniu na konto;
 5. adres e-mail – Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający rejestrację i utworzenie konta;
 6. hasło do konta – Kupujący zobowiązany jest do podania wymyślonego hasła, które należy podawać podczas każdego logowania. Przy rejestracji konta, wymagane jest podanie dwukrotnie tego samego hasła;
  a)udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Użytkownik jest w ciąży czy po porodzie;
  b)numer kontaktowy;
  c)adres do wysyłki;
  d)dane związane z nazwą i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej w tym nr NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Wymagane jest także złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności, wyrażenie zgody na przesyłanie plików Cookies oraz przetwarzanie danych osobowych tj. RODO.
 8. W celu prawidłowego zakończenia procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Otworzenie witryny Serwisu internetowego za pomocą linku aktywacyjnego oraz dokonanie pierwszego logowania stanowi zakończenie procesu rejestracji.
 9. Rejestracja w witrynie Serwisu internetowego, jak również korzystanie z jej funkcjonalności w tym przeglądanie katalogu produktów, korzystanie z konta są nieodpłatne.
 10. Po zarejestrowaniu się w witrynie Serwisu internetowego każdorazowe logowanie na konto odbywa się przy użyciu danych Użytkownika które zostały podane w formularzu rejestracyjnym.
 11. W Serwisie internetowym Administrator udostępnia Formularz kontaktowy, z którego korzystanie nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika z jakichkolwiek formalności.
 12. Administrator zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do formularza kontaktowego na czas nieoznaczony, który służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalności Administratora.

IV. KONSULTACJE ONLINE

 1. Konsultacje online realizowane są za pośrednictwem komunikatora GOOGLE MEETS umożliwiającego prowadzenie darmowych rozmów głosowych w czasie rzeczywistym przez kamerę internetową z jednoczesną możliwością obserwacji rozmówcy.
 2. Konsultacje online odbywają się wyłącznie w języku polskim.
 3. Konsultację prowadzone są przez dyplomowanych fizjoterapeutów.
 4. Konsultacje online są odpłatne i możliwość ich Zamówienia odbywa się na warunkach zakupu jak dla pozostałych produktów. Podana kwota za zakup Konsultacji online jest ostateczna.
 5. Czas trwania Konsultacji online wynosi 45 minut.
 6. Konsultacje dzielą się na skierowane dla kobiet w ciąży oraz dla kobiet po porodzie.
 7. Użytkownik ma do wyboru dokonanie Zamówienia Konsultacji online w zakresie tematów:
  a)Blizna po cesarskim cięciu,
  b)Rozejście mięśnia prostego brzucha,
  c)Wczesny połóg,
  d)Późny połóg,
  e)Ćwiczenia w ciąży,
  f)Zdrowy kręgosłup w ciąży,
  g)Przygotowanie dna miednicy do porodu,
  h)Jak zadbać o krocze po porodzie.
 8. Po dokonaniu wyboru Konsultacji online, a przed uiszczeniem zapłaty Użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru odpowiedniego terminu Konsultacji online oraz wypełnić:
  a)dane takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu,
  b)oraz odpowiedzi na pytania: Czy jesteś w ciąży? Jeśli tak to w którym tygodniu?, Czy jesteś po porodzie? Jeśli tak, to ile czasu minęło od ostatniego porodu? W czym możemy ci pomóc/czego chciałbyś się od nas dowiedzieć?
 9. Warunkiem wzięcia udziału w Konsultacji online jest zapoznanie się, podpisanie i odesłanie na adres poczty elektronicznej Administratora skanu podpisanego Formularza zgody na przeprowadzenie Konsultacji online oraz Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą Informacyjną, które zostaną przesłane Użytkownikowi w terminie 24 godzin od uiszczenia opłaty za dokonanie zakupu Konsultacji online.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do odesłania podpisanych Formularzy zgód w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Brak przesłania na adres Administratora podpisanych dokumentów o których mowa powyżej skutkuje anulowaniem terminu Konsultacji online. W opisanej sytuacji Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Użytkownika kwoty z tytułu zakupu Konsultacji online.
 11. W terminie 48 godzin od odbycia Konsultacji online Użytkownik otrzyma na podany adres e – mail dodatkowe materiały edukacyjne.
 12. W przypadku braku możliwości skorzystania z Konsultacji online w ustalonym terminie Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Administratora nie później niż 48 godziny przed ustalonym terminem. Wówczas istnieje możliwość zmiany terminu na inny zaproponowany przez Administratora, przy czym termin ten zostanie wyznaczony w przeciągu najbliższych 14 dni roboczych. W sytuacji nie dochowania przez Użytkownika terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym lub nie stawienie się na wyznaczoną godzinę Konsultacji online powoduje przepadkiem terminu Konsultacji online bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 13. W razie gdy fizjoterapeuta prowadzący Konsultację online nie będzie mógł wziąć udziału w Konsultacji online w zaplanowanym terminie o czym poinformuje Użytkownika najpóźniej na 1 dzień przed planowaną Konsultacją online, wyznaczy nowy termin Konsultacji online w przeciągu najbliższych 5 – 7 dni roboczych. Jeśli wyznaczony nowy termin Konsultacji online jest niedogodny dla Użytkownika, przysługuje mu także zwrot pieniędzy w uiszczonej wysokości z tytułu Konsultacji online.
 14. W cenie Konsultacji online przysługuje Użytkownikowi możliwość dodatkowego kontaktu z fizjoterapeutą w celu uszczegółowienia lub doprecyzowania informacji o których Użytkownik dowiedział się w trakcie Konsultacji online.
 15. Administrator zastrzega, że aby Użytkownik mógł spodziewać się pożądanych rezultatów zaleca się zrealizowanie od 2 – 5 Konsultacji online w odstępach czasu indywidualnie dobranych do Użytkownika. Jednocześnie pomiędzy Konsultacjami online wymagane jest wdrożenie zaleceń omówionych na wcześniejszej Konsultacji online.
 16. Administrator nie odpowiada za brak lub trudności w połączeniu internetowym w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie. W przypadku nienawiązania połączenia internetowego lub też wystąpienia trudności w jego realizacji Administrator proponuje nowy termin Konsultacji online.
 17. Jeśli problemy związane z połączeniem internetowym – komunikatorem GOOGLE MEETS – występują po stronie Użytkownika, w braku nawiązania połączenia internetowego lub niemożliwością jego realizacji w zarezerwowanym terminie, termin przepada, a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 18. W zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika w ramach jednego terminu Konsultacji online, fizjoterapeuta może zalecić konieczność odbycia dodatkowych Konsultacji online.
 19. W ramach jednej Konsultacji online realizowana jest zazwyczaj jeden zabieg, który jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Użytkownika.
 20. Konsultacja online jest świadczeniem zdrowotnym, którego udzielenie może wiązać się z koniecznością udzielenia przez Użytkownika poniżej wskazanych danych potrzebnych do udzielenia świadczenia i prowadzenia w związku z tym dokumentacji medycznej:
  a)imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
  b)data urodzenia,
  c)płeć,
  d)obywatelstwo,
  e)adres miejsca zamieszkania,
  f)numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL),
  g)dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia udzielonych mu dotychczas świadczeń, niezbędne do realizacji świadczenia Konsultacji online,
  h)adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).
 21. Dane o których mowa w ust. 20 mogą zostać wymagane po dokonaniu Zamówienia Konsultacji online a przed jej udzieleniem lub w czasie zbierania przez fizjoterapeutę wywiadu poprzedzającego Konsultację online.
 22. Udzielanie świadczenie w ramach Konsultacji online nie obejmuje świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z fizjoterapeutą.
 23. Fizjoterapeuta prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów lub innych organów samorządu zawodowego dla właściwego zawodu medycznego.
  Dokumentacja medyczna przechowywana jest w systemie Finezjo.

  V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 24. Fizjoterapeuta nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.
 25. Fizjoterapeuta nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane zalecenia lub sposób ćwiczeń wykonywany przez Użytkownika poza Konsultacją online jeśli nie są wykonywane w sposób przekazany przez fizjoterapeutę.
 26. Fizjoterapeuta nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości Konsultacji online i związanych z nią zaleceń, a będące następstwem okoliczności, za które Fizjoterapeuta nie ponosi odpowiedzialności, np. wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

     VI. INFORMACJE O USŁUGACH

 1. Ceny wszystkich produktów dostępnych w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i mogą być wyrażone w walutach: złotówka, euro, dolar, brytyjski funt Szerling, korona norweska, korona duńska, korona szwedzka.
 2. Płatności za zamówienia złożone w Serwisie internetowym można dokonać także przy użyciu bonu podarunkowego zakupionego u Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo: zmiany cen produktów zamieszczonych w Serwisie internetowym, zamieszczania informacji o nowych produktach, wycofywania produktów z katalogu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, jednakże wyłącznie w sposób nienaruszający praw nabytych przez Użytkowników.
 4. Administrator oświadcza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w ust.3., nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
 5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących dozwolonego użytku chronionych utworów, o których mowa w art. 23-35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie może zwielokrotniać ani wykorzystywać opisów produktów, ani jakichkolwiek innych informacji zawartych w Serwisie internetowym, w tym materiałów zdjęciowych i innych materiałów graficznych lub słowno-graficznych, do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zamawiania produktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zdjęć, opisów produktów lub innych informacji zawartych w Serwisie internetowym w innych celach może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej Administratora.

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Serwisie internetowym można składać przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Użytkownik w celu dokonania zakupu produktów dostępnych w Serwisie internetowym powinien podjąć następujące czynności:
 1. dokonać wyboru produktu dostępnego w Serwisie internetowym;
 2. użyć przycisku „Zamów”, ”Dokonaj zakupu”, a następnie „przejdź do kasy”;
 3. w przypadku chęci dokonania zakupu Konsultacji online wybranie terminu Konsultacji oraz uzupełnienie wymaganych informacji;
 4. wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienie i wybrać sposób płatności,
 5. zaakceptować Regulamin, którego akceptacja jest niezbędna w celu dokonania Zamówienia,
 6. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. RODO, polityki prywatności, przesyłanie plików cookies, które jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia,
 7. użyć przycisku „Płacę”.
 1. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Użytkownika – wskazany w formularzu zamówienia Administrator – wysyła potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Użytkownika zostanie wysłane przez Administratora niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jego otrzymania przez Administratora.
 2. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Administrator przekaże Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o złożeniu Zamówienia wraz z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy. W przypadku niedokonania płatności za produkty objęte Zamówieniem, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po użyciu przycisku „Płacę” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty.
 4. Po prawidłowym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę potwierdzającą dokonanie zakupu.
 5. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Administratorowi oferty zawarcia umowy zgodnie z treścią Zamówienia, w którym Użytkownik składa Administratorowi ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu produktów, po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w Zamówieniu.
 7. Po otrzymaniu płatności Administrator, poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z podjęciem czynności mających na celu skompletowanie produktów lub umożliwienie uczestnictwa w usłudze objętej danym Zamówieniem.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich  jak: faktury VAT z załącznikami, korygujące faktury VAT z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda  uprawnia  Administratora również do wystawiania i  przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 9. Administrator prześle w formie wiadomości e-mail Fakturę VAT w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zapłaty na adres  e-mail Użytkownika.
 10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której Użytkownik jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy nie jest doliczany do Zamówienia, które obejmuje Konsultację online lub materiały edukacyjne w formie elektronicznej np. e-booki.

  VIII. PŁATNOŚCI

 1. Płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu płatności Stripe Operatorem systemu Stripe jest Stripe Payments SP. Z O.O.  z siedzibą przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 w Warszawie,
  oraz Serwis Płatnośći24, których operatorem PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-198 w Poznaniu.
 2. Oba systemy umożliwiają dokonywanie płatności w formie:
 1. Przelewu
 2. Bliku
 3. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji dokonanej przez system Stripe lub Przelewy24.

IX. DOSTAWA – INNE PRODUKTY

 1. Przez realizację Zamówienia – innych produktów jak Konsultacje online czy elektroniczne materiały edukacyjne w tym e-booki rozumie się dostawę zamówionych produktów pod wskazany adres w Zamówieniu.
 2. O statusie realizacji zamówienia Użytkownik będzie każdorazowo informowany w formie wiadomości e-mail.
 3. Dostawa towarów: elektronicznych materiałów edukacyjnych, w tym e-booków obejmuje kraje również poza terytorium Polski, natomiast dostawa towarów odbywa się tylko na terytorium Polski.
 4. Zakupiony towar jest dostarczony za pośrednictwem firm kurierskich.
 5. Wysyłka Zamówienia nastąpi 7-14 dni (w dniach roboczych) od prawidłowo zrealizowanej płatności.
 6. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę zakupionych produktów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo niezrealizowania Zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. W przypadku zakupienia przez Użytkownika elektronicznych materiałów edukacyjnych w tym e-booków – Administrator prześle zakupione materiały niezwłocznie na wskazanych przez Użytkownika adres e-mail po zrealizowanej płatności.

X. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Elektroniczne materiały edukacyjne zamówione przez Użytkownika w ramach dokonanego zakupu, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których wyłączne prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie materiałów przez Użytkownika bez zgody Administratora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Administrator udziela Użytkownikowi nie wyłącznej licencji na korzystanie z elektronicznych materiałów edukacyjnych, która uprawnia Użytkownika do korzystania z nich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Udzielona licencja jest ograniczona do osoby Użytkownika, który zakupił elektroniczne materiały edukacyjne.
 5. W ramach udzielonej licencji Użytkownik, nie jest uprawniony do wykorzystywania materiałów dla celów sprzecznych z prawem, odsprzedaży, sprzedaży, wynajmu, udzielania dalszych licencji. Użytkownik nie może wykorzystywać elektronicznych materiałów edukacyjnych ani ich kopii do innych celów niż własna edukacja i nabycie wiedzy oraz umiejętności – a w szczególności nie można ich kopiować, rozsyłać ani w inny sposób udostępniać.
 6. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do samodzielnego korzystania z zakupionego szkolenia wyłącznie z własnego konta, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta do używania osobom trzecim.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Na warunkach i terminie o których mowa powyżej prawo odstąpienia od umowy przysługuje także przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który dokonał zamówienia w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale tylko wtedy gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego w CEiDG.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, tj. Konsultacji online, elektronicznych materiałów edukacyjnych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest poinformować o tym Administratora w terminie wskazanym w ust. 1.
 5. Do zachowania terminu wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu, stanowiące załącznik do Regulaminu, przed upływem terminu w formie elektronicznej na następujący adres email: woman.care.concept@gmail.com.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest umieszczony na stronie: https://womancareconcept.com/odstapienie-od-umowy/, przy czym posłużenie się wzorem formularza odstąpienia od Umowy nie jest obowiązkowe.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności w zakresie dokonanego odstąpienia.
 8. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 9. Administrator informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku, gdy Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a jednocześnie po rozpoczęciu świadczenia usługi, które nastąpiło na wyraźne żądanie Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta (za jego wyraźną zgodą), i przed jej zakończeniem, Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 10. Administrator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi/przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Administrator udostępnił elektroniczne materiały edukacyjne lub przeprowadził Konsultacje online za wyraźną zgodą Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który przed udostępnieniem elektronicznych materiałów edukacyjne lub przeprowadzeniem Konsultacji online został przez Administratora poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy po

udostępnieniu elektronicznych materiałów edukacyjnych lub przed przeprowadzeniem Konsultacje online (utrata prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Administratora).

XII. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego produktu lub niewykonania bądź nienależytego przeprowadzenia Konsultacji online z przyczyn technicznych leżących po stronie fizjoterapeuty, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: woman.care.concept@gmail.com.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz żądanie Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z wadą zakupionego produktu.
 4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Administratora dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 5. Administrator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

XIII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu internetowego, Administrator świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkownika następujące usługi:
 2. umożliwia przeglądanie produktów,
 3. składanie Zamówień,
 4. udostępnia formularz kontaktowy,
 5. udostępnia formularza rejestracyjny,
 6. przewiduje korzystanie z funkcjonalności Serwisu internetowego po dokonaniu rejestracji Konta,
 7. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Serwisie internetowym.
 8. Administrator informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych. Celem ochrony takich danych, Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 9. Użytkownik może składać reklamacje związane z działaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie internetowym drogą elektroniczną na adres e-mail: woman.care.concept@gmail.com.
 10. Administrator ustosunkuje się do takiej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Użytkownik będący Konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
 3. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich został określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
 4. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego z Organizatorem. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 5. może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, o którym mowa w art. 39 i następnych ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w szczególności takich jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (konsumenci.org).

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022