WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 ………………………………

miejscowość, data

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

         (dane Kupującego )

                                                                             ………………………………….

                                                                             ………………………………….

                                                                             …………………………………..

                                                                                         (dane Sprzedającego)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy…………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :……………………………………..

                                                                                               ………………………………….

podpis Kupującego

** o ile odstąpienie od Umowy związane jest ze zwrotem środków